ارائه آمار دقيق تعداد دام و طيور موجود در آذربايجان شرقي با طرح پهنه بندي