لاریجانی: مبانی فکری خوارج یعنی سطحی‌نگری و تحجر امروز هم وجود دارد