سبحانی: نامی از هدایتی یا سهامداری که در سیستم بانکی مشکل دارد نبرده‌ایم