معتکفان از لحظات ناب دعا می گویند/ اینجا بوی اجابت می دهد