اعطای کسر خدمت به سربازان ساعی/برگزاری جشنواره سرباز به میزبانی ناجا