عباس آبادی بوکسورهای استان را نمی شناسد/ ورزشکاران به انتصاب سرپرست هیات بوکس اعتراض دارند