حضور 230 طلبه حوزه علمیه گلستان در مراسم معنوی اعتکاف