بدهی بانکی یکی از سهامداران دلیل رد صلاحیت متقاضی پرسپولیس بود