هلال احمر در ارایه خدمات به آسیب دیدگان از هیچ تلاشی فروگذار نیست