جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در گرو فرهنگ سازی است