عضو کانون نویسندگان دلیل اعتیاد همکاران روشنفکرش را فاش کرد!