هاشمی با شعارهای اعتراضی دانشجویان امیرکبیر را ترک کرد