عابدینی: اراده‌ای وجود دارد سرخابی‌ها در اختیار دولت بمانند