نگهداری ۱۲ هزار مجهول الهویه در مراکز شبانه روزی بهزیستی