محمود خوردبین: برای یکسره کردن کار در آسیا به حضور هواداران نیاز داریم