شهرداری تهران نسبت به ارزش‌های تاریخی احساس مسئولیت می‌کند