عابدینی: می‌خواهند استقلال و پرسپولیس دولتی بماند/مجاب نشوم حقایق را به مردم می‌گویم