فرمان اسد برای فعال کردن شرکت‌های خصوصی در اداره شهرها