حمايت از بيماران معلول ذهني در قالب «طرح اميد سرمايه»