عابدینی نسبت به ابهام‌ها معترض بود/ با رفع ابهام استیل‌آذین می‌تواند دوباره در مزایده شرکت کند