تائید خبر معامله کاخ سفید با اعراب درباره توافق هسته ای ایران