التزام افراد مخل امنيت ملي به قانون اساسي،محل ترديد است