زمان طلایی نجات بیمار سکته مغزی/ایجاد کلینیک های سکته مغزی