اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد مزایده استقلال و پرسپولیس