پوری حسینی: استیل‌آذین می‌تواند بار رفع ابهامات در مرحله چهارم مزایده شرکت کند