۳ ویژگی آثار مطهری/ تحولات فکری استاد در تدوین آثار او تداوم یابد