وزارت ارشاد در مورد الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون کپی رایت نظر نمیدهد