تعدادی از ساکنان شهرک ساحلی اردبیل مقابل فرمانداری تجمع کردند