خط معلم، خط ایثار و حرکت در مسیر انقلاب و تربیت نسل‌های انقلابی است