کوچک‌سازی ساختار نیروی انسانی در آموزش و پرورش به تعداد ۴۰ هزار نفر