عباس آبادی بوکسورهای استان را نمی شناسد/ ورزشکاران استان به انتصاب سرپرست جدید اعتراض دارند