برگزاری چهارمین نشست مشترك پایداری، ایثارگران و مؤتلفه