امروز با پايبندي به کار و فعاليت است که توانسته ايم در مقابل تحريمهاي دشمنان ايستادگي کنيم