کسی که خبرهای استقلال رابیرون می دهد در کارش وارد است |خلیل زاده در بدترین روزهای عمرش به سر می برد