شرایط امروز سخت‌تر از گردنه جنگ نیست/نگذاریم جامعه دچار تشتت شود