۳۰۰۰ هزار زنجانی به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند