یک روز با اهالی حاشیه‌های فقیرنشین شهر احمد آباد مستوفی