دربی تشریفاتی عبارت درستی نیست!/ تغییر زمان به سود استقلال است نه پرسپولیس