کاهش هزینه های سربار تولید به کاهش قیمت خودرو میرسد