اجرای واقعی نرخ سود، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد