تاکید عابدینی بر محفوظ ماندن حق اعتراض استیل‌آذین/ تاکید پوری‌حسینی بر برگزاری شفاف مزایده !