نماینده کرمانشاه در مجلس:تربیت افراد متخصص جامعه توسط معلمین صورت می گیرد