اراده ای هست که نمیخواهد خصوصی سازی به سرانجام برسد