صالحی: «صاحب نمایشگاه کتاب» وزارت ارشاد است/ محکومیت ناشران متخلف به قوت خود باقی است