مهاجم بایرن با ماسک خودش را با بازی بارسا می رساند !