۱۰۰ میلیارد ریال یارانه شیر خام به تولیدکنندگان پرداخت شد