پوشش ۳ هزار بیمار ضایعه نخاعی/ راه اندازی خانه های مستقل معلولان