عباس آبادی بوکسور های استان را نمی شناسد/ مدیر کل ورزش استان جوابگوی این انتصاب باشد