معلم کلید واژه امنیت و اقتدار علمی کشور و ساختار آینده جامعه است