کاهش خطرپذیری حوادث طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد/ قدردانی از حمایت ها و همکاری های جمعیت هلال اح